Gửi Items Gửi Xu   
Tài khoản nhận:   
Tiêu đề:                
Nội dung:
Item đính kèm:
Item 1 Xóa
Tùy chọn
Item 2 Xóa
Tùy chọn
Item 3 Xóa
Tùy chọn
Item 4 Xóa
Tùy chọn
Item 5 Xóa
Tùy chọn
Nhân Vật nhận:
Xu (Money):
Vàng (Gold):
Lễ Kim (GifToken):
Chức năng này...
[Close]
  Search